EASYNET

EASYNET

GIẢI PHÁP CLOUD THÔNG MINH 

CHO HỆ THỐNG DIGITAL SIGNAGE

RAYSIGN DIGITAL SIGNAGE CMS

Giải pháp là sự kết hợp giữa thiết bị phần cứng như RaySign Player, màn hình quảng cáo, Kiosk, Smart TV với nền tảng Cloud CMS (Content Management System) nhằm quản lý và phân phối nội dung truyền thông.